ALGEMENE VOORWAARDEN BORGERHOFF & LAMBERIGTS TV


 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestelbonnen en overeenkomsten afgesloten met BORGERHOFF & LAMBERIGTS TV NV, met maatschappelijke zetel te Burgstraat 18 bus k, 9000 Gent, KBO 0843.959.188, hierna “BORGERHOFF & LAMBERIGTS”. Uitdrukkelijk afwijkende bepalingen uit een overeenkomst primeren op deze algemene voorwaarden.

  Onderhavige algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op de overeenkomst met BORGHERHOFF & LAMBERIGTS met uitsluiting van de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzicht van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig na voorafgaande en schriftelijke toestemming van BORGERHOFF & LAMBERIGTS.

  BORGERHOFF & LAMBERIGTS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Commerciële documenten, aanbiedingen en offertes van BORGERHOFF & LAMBERIGTS scheppen geen verbintenissen in hoofde van BORGERHOFF & LAMBERIGTS. Informatie gegeven in commerciële documenten, aanbiedingen en offertes, op de website www.borgerhoff-lamberigts.tv of in eender welke commerciële communicatie maakt geen verbintenis uit en bieden geen garanties. De overeenkomst tussen BORGERHOFF & LAMBERIGTS en de klant komt slechts tot stand na een schriftelijke of elektronische overeenkomst in verband met het voorwerp van een offerte (het “Project”) aanvaard en ondertekend door een persoon die BORGERHOFF & LAMBERIGTS rechtsgeldig kan vertegenwoordigen of door een bevestiging per e-mail van dergelijke persoon. Enkel dergelijke overeenkomsten verbinden BORGERHOFF & LAMBERIGTS.
 3. BORGERHOFF & LAMBERIGTS zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de overeenkomst tijdig uit te voeren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk ders overeengekomen zijn alle verbintenissen van BORGERHOFF & LAMBERIGTS slecht middelenverbintenissen, ook de timing voorzien voor de oplevering van het Project. BORGERHOFF & LAMBERIGTS behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. De klant doet uitdrukkelijk afstand van het eventuele recht om de Overeenkomst voortijdig op te zeggen conform artikel 1794 tot 1796 (oud) Burgerlijk Wetboek.

  Indien een Project niet volledig kan worden uitgevoerd omwille van het niet bekomen van de nodige licenties, toestemmingen, vergunningen of medewerking van de nodige personen kan BORGERHOFF & LAMBERIGTS de realisatie van het Project tijdelijk uitstellen tot deze ontbrekende licenties, toestemmingen, vergunningen of medewerking is bekomen. Partijen verbinden zich om in dat geval de prijs voor het resterende deel van het Project te goeder trouw te heronderhandelen om de eventueel gestegen kosten (loonkost, energiekost, materiaal kost…) in rekening te brengen. De klant doet hierbij uitdrukkelijk afstand van artikel 1793 (oud) Burgerlijk Wetboek

  Indien een (deel van een) Project niet (meer) mogelijk is omdat bepaalde nodige licenties, toestemmingen, vergunningen of medewerking van de nodige personen niet kan bekomen worden, zullen de overige al geleverde delen van het Project door de klant dienen te worden aanvaard en wordt de vergoeding pro rata hiervan betaald door de klant. In geval van niet levering van (delen van) het Project worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten met betrekking tot dit (deel van het) Project terugbetaald zonder interest of andere vergoeding maar onder aftrek van alle gemaakte kosten voor dit (deel van het) Project

  BORGERHOFF & LAMBERIGTS behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst als gevolg van een onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheid die de uitvoering buitensporig bezwarend maakt, in welk geval de Partijen deze stijging te goeder trouw zullen onderhandelen. In geval van blijvende onenigheid zal de nieuwe prijs bepaald worden door (een expert aangewezen door) de voorzitter van de bevoegde rechtbank, op verzoek van de meeste gerede partij.
 4. Elke overeenkomst voor een Project is een overeenkomst voor uitvoering van dit concrete Project en kan bijgeval, behalve in de gevallen hierboven en in artikel 9 hieronder beschreven niet geannuleerd worden. Bij voltooiing van het Project zal de klant de finale oplevering op eenvoudig verzoek van BORGERHOFF & LAMBERIGTS bevestigen. De klant verbindt er zich toe hiervoor tijd vrij te maken, minstens binnen de 5 werkdagen na het verzoek van BORGERHOFF & LAMBERIGTS. Bij gebrek aan reactie binnen deze termijn wordt het Project geacht finaal te zijn aanaard. De finale oplevering kan enkel geweigerd worden omwille van het niet voldoen aan voorwaarden voor het Project welke uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgenomen in de overeenkomst met betrekking tot het Project
 5. BORGERHOFF & LAMBERIGTS wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de informatie die zij ontvangen heeft van de klant, alsook voor het gebruik door de klant van adviezen of diensten verstrekt door BORGERHOFF & LAMBERIGTS. BORGERHOFF & LAMBERIGTS levert geen enkele garantie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in verband met intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten met betrekking tot het Project en garandeert dus niet dat het Project zoals besteld geen inbreuk uitmaakt op rechten van derden. Elke aansprakelijkheid in dat verband wordt expliciet uitgesloten. Enkel indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk zo wordt overeengekomen is  BORGERHOFF & LAMBERIGTS verantwoordelijk voor het bekomen van nodige licenties (zoals deze op eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden), toestemmingen (zoals deze nodig in het kader van het recht of afbeelding, of andere persoonsrechten), vergunningen of medewerking van de nodige personen. BORGERHOFF & LAMBERIGTS geeft hierover, behoudens afwijkend uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, geen enkele garantie.

  Enkel kwaad opzet of grove fouten in de uitvoering van de opdracht kan de aansprakelijkheid van BORGERHOFF & LAMBERIGTS met zich meebrengen. BORGERHOFF & LAMBERIGTS is niet aansprakelijk voor elk onjuist onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van de door BORGERHOFF & LAMBERIGTS geleverde diensten en/of het Project.

  BORGERHOFF & LAMBERIGTS is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele rechten of persoonlijkheidsrechten en/of recht van afbeelding van derden door het gebruik van het Project, welke hem door of vanwege de klant ter uitvoering van het Project zijn verstrekt of de beelden welke de klant hem toeliet te nemen en te gebruiken en de klant vrijwaart BORGERHOFF & LAMBERIGTS voor elke schade of aansprakelijkheid in dat verband

  Elke aansprakelijkheid van BORGERHOFF & LAMBERIGTS is sowieso beperkt tot het factuurbedrag voor het Project of het totaal bedrag door de klant betaald voor de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval vooraf zijn gegaan. Elke indirecte schade zoals maar niet beperkt tot imagoschade, gederfde winsten, verlies van een kans, … is expliciet uitgesloten
 6. Elke klacht in verband met een geleverde Project of een deel ervan dient per aangetekende brief te worden overgemaakt op het moment van de finale oplevering van het Project. Indien de klant verzuimt de oplevering van het Project te aanvaarden, begint de termijn van veertien kalenderdagen te lopen bij afgifte van de factuur. De definitieve oplevering of het verstrijken van voormelde termijn zonder de indiening van enige klacht heeft de volledige en finale aanvaarding van het Project tot gevolg. Tijdige gegrond bevonden klachten van de klant zullen aanleiding geven tot aanpassingen van het Project door BORGERHOFF & LAMBERIGTS, zonder dat BORGERHOFF & LAMBERIGTS daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn

  Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 7. Alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door BORGERHOFF & LAMBERIGTS Projecten berusten bij BORGERHOFF & LAMBERIGTS tenzij uitdrukkelijk een eigendomsoverdracht van dergelijke intellectuele eigendomsrechten is overeen gekomen in de Overeenkomst in verband met het Project. Niets uit de publicaties, informatieve producten, deliverables van de Projecten  van BORGERHOFF & LAMBERIGTS mag worden verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, meegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van BORGERHOFF & LAMBERIGTS. In het kader van het Project verwerft de klant enkel een gebruiksrecht op de rechten in het Project in België, voor het doel en het medium zoals bepaald in de Overeenkomst. Dit omvat geen recht van aanpassing, vernietiging, kopie, vertaling of gebruik op een ander medium. Elk gebruik moet bovendien BORGERHOFF & LAMBERIGTS als auteur / producent vermelden.  Sowieso wordt dit gebruiksrecht enkel toegekend na finale oplevering van het Project en na volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen op het Project. De klant verwerft geen enkel recht op voorbereidingen of andere zaken buiten de deliverables van het Project.  Ruwe beelden en andere voorbereidingen en ontwikkelingen buiten de deliverables blijven de uitsluitende eigendom van BORGERHOFF & LAMBERIGTS en de klant verwerft hier geen enkel recht op.
 8. Indien voor het Project (deels) een eenmalige vaste prijs werd afgesproken verbindt de klant zich ertoe om bij de ondertekening van de overeenkomst een voorschot van 40 % te betalen, waarvoor de klant een voorschotfactuur ontvangt. Indien de klant nalaat de voorschotfactuur te betalen, wordt de overeenkomst geacht ontbonden te zijn ten laste van de Opdrachtgever. BORGERHOFF & LAMBERIGTS is in dat geval gerechtigd op een schadevergoeding overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

  De saldofactuur wordt verstuurd bij het de finale oplevering van het project.

  Tot volledige betaling van de Prijs voor de Opdracht heeft BORGERHOFF & LAMBERIGTS een eigendomsvoorbehoud en retentierecht op het Project en alle betrokken deliverables (beeldmateriaal, licenties …).

  Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen van BORGERHOFF & LAMBERIGTS betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na uitgiftedatum van de factuur. BORGERHOFF & LAMBERIGTS behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren voor een Project. In elk geval dient het volledige verschuldigde bedrag voor elke Project betaald te worden ten laatste bij de finale oplevering van het Project

  Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 12% per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro

  In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van BORGERHOFF & LAMBERIGTS te voldoen, kan BORGERHOFF & LAMBERIGTS de uitvoering van haar overeenkomst met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen zijn aangezuiverd, inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlsintresten en aanmaningskosten
 9. BORGERHOFF & LAMBERIGTS kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

  *  de klant het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, vereffening, dan wel wanneer zij insolvabel wordt, op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd, of het geheel of een substantieel deel van haar activa overdraagt;

  *  indien de klant haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutair doel na te streven, tot vereffening besluit, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

  * indien de klant één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen de zeven kalenderdagen na aanmaning heeft opgeheven;

  * BORGERHOFF & LAMBERIGTS door het ontbreken van een nodige licenties, toestemmingen, vergunningen of medewerking van de nodige personen het Project niet kan realiseren en deze licenties, toestemmingen, vergunningen of medewerking van de nodige personen in haar redelijke mening niet zal kunnen bekomen worden.

  Vanaf het ogenblik van ontbinding worden alle vorderingen van BORGERHOFF & LAMBERIGTS op de klant onmiddellijk en volledig opeisbaar. In geval al bepaalde prestaties verricht zijn in het kader van het Project zal de klant alle kosten voor deze prestaties vergoeden.
 10. Voor elke vroegtijdige beëindiging op basis van artikel 9 of door een beslissing van de klant om welke reden dan ook is een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 75% van de totaal van de vergoeding die nog verschuldigd zou zijn voor het Project en 100% van alle al gemaakte maar nog niet gefactureerde kosten. Deze clausule kan niet geïnterpreteerd worden als een recht voor Opdrachtgever om te beëindigen voor het einde van de duur of voor het finaliseren van het Project en laat de rechten van BORGERHOFF & LAMBERIGTS op een vergoeding van eventuele grotere schade onverlet.
 11. BORGERHOFF & LAMBERIGTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst indien deze vertragingen het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden. BORGERHOFF & LAMBERIGTS verbindt zich ertoe die feiten of omstandigheden zo snel mogelijk aan de klant kenbaar te maken, en alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken. Indien de omstandigheden langer dan drie maanden duren, is elke partij ertoe gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en per aangetekend schrijven op te zeggen, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. De klant betaalt in dat geval wel de kosten voor alle reeds door BORGERHOFF & LAMBERIGTS geleverde prestaties.‍
 12. De klant mag de overeenkomst met BORGERHOFF & LAMBERIGTS niet overdragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BORGERHOFF & LAMBERIGTS.

  *  Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens met inbegrip van de overeenkomst en haar voorwaarden, inlichtingen, toepassingen, methodes, knowhow alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet te verspreiden of te delen en dit tot 10 jaar na beëindiging of afloop van de overeenkomst.

  * Alle overeenkomsten en betwistingen hieruit voortvloeiend worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en worden uitsluitend beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.